Menu

Kamakoti Guru Parampara Charitam

 1. Adi Shankara Bhagavatpada
 2. Shri Sureshvaracharya
 3. Shri Sarvajnatma
 4. Shri Satyabodhendra Sarasvati
 5. Shri Jnananandendra Sarasvati
 6. Shri Shuddhanandendra Sarasvati
 7. Shri Anandajnanendra Sarasvati
 8. Shri Kaivalyanandendra Sarasvati
 9. Shri Shankarendra Sarasvati (1)
 10. Shri Sureshvarendra Sarasvati
 11. Shri Chidghanendra Sarasvati
 12. Shri Chandrashekharendra Sarasvati (1)
 13. Shri Sacchidghanendra Sarasvati
 14. Shri Vidyaghanendra Sarasvati (1)
 15. Shri Gangadharendra Sarasvati (1)
 16. Shri Shankarendra Sarasvati (2)
 17. Shri Sadashivendra Sarasvati (1)
 18. Shri Surendra Sarasvati
 19. Shri Vidyaghanendra Sarasvati (2)
 20. Shri Shankarendra Sarasvati (3)
 21. Shri Chandrachudendra Sarasvati (1)
 22. Shri Paripurnabodhendra Sarasvati
 23. Shri Sacchitsukhendra Sarasvati
 24. Shri Chitsukhendra Sarasvati (1)
 25. Shri Sacchidanandaghanendra Sarasvati (1)
 26. Shri Prajnaghanendra Sarasvati
 27. Shri Chidvilasendra Sarasvati
 28. Shri Mahadevendra Sarasvati (1)
 29. Shri Purnabodhendra Sarasvati (1)
 30. Shri Bodhendra Sarasvati (1)
 31. Shri Brahmanandaghanendra Sarasvati (1)
 32. Shri Chidanandaghanendra Sarasvati
 33. Shri Sacchidanandaghanendra Sarasvati (2)
 34. Shri Chandrashekharendra Sarasvati (2)
 35. Shri Chitsukhendra Sarasvati (2)
 36. Shri Chitsukhanandendra Sarasvati
 37. Shri Vidyaghanendra Sarasvati (3)
 38. Shri Dhira Shankarendra Sarasvati
 39. Shri Sacchidvilasendra Sarasvati
 40. Shri Mahadevendra Sarasvati (2)
 41. Shri Gangadharendra Sarasvati (2)
 42. Shri Brahmanandaghanendra Sarasvati (2)
 43. Shri Anandaghanendra Sarasvati
 44. Shri Purnabodhendra Sarasvati (2)
 45. Shri Paramashivendra Sarasvati (1)
 46. Shri Bodhendra Sarasvati (2)
 47. Shri Chandrashekharendra Sarasvati (3)
 48. Shri Advaitananda Bodhendra Sarasvati
 49. Shri Mahadevendra Sarasvati (3)
 50. Shri Chandrachudendra Sarasvati (2)
 51. Shri Vidyatirthendra Sarasvati
 52. Shri Shankaranandendra Sarasvati (1)
 53. Shri Sadashivendra Sarasvati (2)
 54. Shri Mahadevendra Sarasvati (4)
 55. Shri Chandrachudendra Sarasvati (3)
 56. Shri Sadashivabodhendra Sarasvati
 57. Shri Paramashivendra Sarasvati (2)
 58. Shri Atmabodhendra Sarasvati
 59. Shri Bodhendra Sarasvati (3)
 60. Shri Advaitatmaprakashendra Sarasvati
 61. Shri Mahadevendra Sarasvati (5)
 62. Shri Chandrashekharendra Sarasvati (4)
 63. Shri Mahadevendra Sarasvati (6)
 64. Shri Chandrashekharendra Sarasvati (5)
 65. Shri Mahadevendra Sarasvati (7)
 66. Shri Chandrashekharendra Sarasvati (6)
 67. Shri Mahadevendra Sarasvati (8)
 68. Shri Chandrashekharendra Sarasvati (7)
 69. Shri Jayendra Sarasvati
 70. Shri Shankara Vijayendra Sarasvati