Menu

22. Shri Paripurnabodhendra Sarasvati

Ashrama Name: Shri Paripurnabodhendra Sarasvati

Birth Place: Gokarnam

Purvashrama Name: Madhura

Purvashrama Father’s Name: Ramesha Makhi

Years as Pithadhipati: 34

Siddhi: 3581 Raudri Kartika Shukla Navami (CE 480-Oct-28)

Siddhi Place: Jagannathapuri

Other: Even in His Purvashrama, this Acharya had such mantrasiddhi that he could make even a stone speak and by His very glance could cure diseases.

श्रीसर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्रकृता पुण्यश्लोकमञ्जरी

पुत्रो रमेशमखिनो मधुरोऽगदङ्कृद्
ग्रावाभिलापक इति प्रथितश्च मन्त्रे।
श्रीशारदामठगुरुः परिपूर्णबोधो
रौद्र्यूर्जशुक्लनवमीम् अनु सिद्धिम् आर्च्छत्॥४७॥

॥ श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणविरचिता जगद्गुरु-रत्न-माला ॥

परिपूर्ण-विबोध-नाम-भाजां धुरि गोकर्ण-धरा-भुवां विराजत् ।
मम मानसम् अस्य-सिद्धि-भूम्ना ममतार्तिं विजहातु मोद-सीम्ना ॥ ५२ ॥

॥ पञ्चषष्टितमैः पीठाधिपतिभिः श्रीमत्सुदर्शनमहादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणैः प्रणीतः श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठ-जगद्-गुरु-परम्परा-स्तवः ॥

(२२) नमामि परिपूर्ण-श्रीबोधान् ग्रावाभिलापकान् ।
यद्-ईक्षणात् पलायन्त प्राणिनाम् आमयाधयः ॥ ३१ ॥