Menu

26. Shri Prajnaghanendra Sarasvati

Ashrama Name: Shri Prajnaghanendra Sarasvati

Birth Place: Banks of the (South) Pinakini (Pennai) River

Purvashrama Name: Shonagiri

Purvashrama Father’s Name: Prabhakara

Years as Pithadhipati: 16

Siddhi: 3664 Svabhanu Vaishakha Shukla Ashtami (CE 0563-Apr-18) at night

श्रीसर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्रकृता पुण्यश्लोकमञ्जरी

प्रभाकरस्यात्मभवः पिनाकिनीतटीभवः शोणगिरिर्जगद्गुरुः।
स्वभानुवैशाखसिताष्टमीनिशि प्रज्ञाघनः प्राप परं पदं मुदा॥५५॥

॥ श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणविरचिता जगद्गुरु-रत्न-माला ॥

यमि-धीघन-चिद्विलास-साधू स-महादेव-समग्रबोध-बोधौ ।
भवभूति-कृतार्चनौ च वन्दे सुख-सद्-ब्रह्म-चिद्-उज्ज्वलौ घनेन्द्रौ ॥ ५६ ॥

॥ पञ्चषष्टितमैः पीठाधिपतिभिः श्रीमत्सुदर्शनमहादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणैः प्रणीतः श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठ-जगद्-गुरु-परम्परा-स्तवः ॥

(२६-२७-२८) भगवत्पाद-पादाब्जासक्ति-निर्णिक्त-मानसान् ।
प्रज्ञाघनं चिद्विलासं महादेवं च मैथिलम् ॥ ३४ ॥