Menu

27. Shri Chidvilasendra Sarasvati

Ashrama Name: Shri Chidvilasendra Sarasvati

Birth Place: Hastigiri i.e. Vishnu Kanchi

Purvashrama Name: Harikeshava

Purvashrama Father’s Name: Madhusudana

Years as Pithadhipati: 13

Siddhi: 3677 Durmukhi Chaitra Shukla Prathama (CE 0576-Mar-19)

श्रीसर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्रकृता पुण्यश्लोकमञ्जरी

अथ हस्तिशैलमधुसूदनात्मजो हरिकेशवश्च चितिसौख्यमेदुरः।
अगमत् पदं स्वम् अखिलस्थिरागुरुः शरदः स दुर्मुखिन आदिमे दिने॥५६॥

॥ श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणविरचिता जगद्गुरु-रत्न-माला ॥

यमि-धीघन-चिद्विलास-साधू स-महादेव-समग्रबोध-बोधौ ।
भवभूति-कृतार्चनौ च वन्दे सुख-सद्-ब्रह्म-चिद्-उज्ज्वलौ घनेन्द्रौ ॥ ५६ ॥

॥ पञ्चषष्टितमैः पीठाधिपतिभिः श्रीमत्सुदर्शनमहादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणैः प्रणीतः श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठ-जगद्-गुरु-परम्परा-स्तवः ॥

(२६-२७-२८) भगवत्पाद-पादाब्जासक्ति-निर्णिक्त-मानसान् ।
प्रज्ञाघनं चिद्विलासं महादेवं च मैथिलम् ॥ ३४ ॥