Menu

28. Shri Mahadevendra Sarasvati (1)

Ashrama Name: Shri Mahadevendra Sarasvati (1)

Birth Place: Bhadrachala

Purvashrama Father: Bhanu

Purvashrama Name: Sheshanna

Years as Pithadhipati: 24

Siddhi: 3701 Raudri Kartika Krishna Dashami (CE 0600-Nov-08)

श्रीसर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्रकृता पुण्यश्लोकमञ्जरी

भद्राचलाभिजनभानुसुतः स शेषणार्यो-
ऽभिमण्ड्य पदम् आदिमदेशिकस्य।
रौद्रिण्यनूर्जदशमि प्रशमीन्द्रगम्यं
प्रापत् पदं प्रणिहितेः परमामृताख्यम्॥५७॥

॥ श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणविरचिता जगद्गुरु-रत्न-माला ॥

यमि-धीघन-चिद्विलास-साधू स-महादेव-समग्रबोध-बोधौ ।
भवभूति-कृतार्चनौ च वन्दे सुख-सद्-ब्रह्म-चिद्-उज्ज्वलौ घनेन्द्रौ ॥ ५६ ॥

॥ पञ्चषष्टितमैः पीठाधिपतिभिः श्रीमत्सुदर्शनमहादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणैः प्रणीतः श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठ-जगद्-गुरु-परम्परा-स्तवः ॥

(२६-२७-२८) भगवत्पाद-पादाब्जासक्ति-निर्णिक्त-मानसान् ।
प्रज्ञाघनं चिद्विलासं महादेवं च मैथिलम् ॥ ३४ ॥