Menu

29. Shri Purnabodhendra Sarasvati (1)

Ashrama Name: Shri Purnabodhendra Sarasvati (1)

Purvashrama Name: Krishna

Purvashrama Father’s Name: Shripati

Years as Pithadhipati: 17

Siddhi: 3718 Ishvara Shravana Shukla Ekadashi (CE 0617-Jul-22)

श्रीसर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्रकृता पुण्यश्लोकमञ्जरी

श्रीपतेस्तनयः कृष्णः पूर्णबोधो दिने हरेः।
ब्रह्मभूतो नभस्यच्छे संयमीश्वर ईश्वरे॥५८॥

॥ श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणविरचिता जगद्गुरु-रत्न-माला ॥

यमि-धीघन-चिद्विलास-साधू स-महादेव-समग्रबोध-बोधौ ।
भवभूति-कृतार्चनौ च वन्दे सुख-सद्-ब्रह्म-चिद्-उज्ज्वलौ घनेन्द्रौ ॥ ५६ ॥

॥ पञ्चषष्टितमैः पीठाधिपतिभिः श्रीमत्सुदर्शनमहादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणैः प्रणीतः श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठ-जगद्-गुरु-परम्परा-स्तवः ॥

(२९-३०) पूर्णबोधं च बोधं च भक्ति-योग-प्रवर्तकम् ।