Menu

42. Shri Brahmanandaghanendra Sarasvati (2)

Ashrama Name: Shri Brahmanandaghanendra Sarasvati (2)

Purvashrama Name: Narasimha Bhatta

Purvashrama Father’s Name: Subrahmanya

Years as Pithadhipati: 28

Siddhi: 4078 Ishvara Kartika Krishna Ashtami (CE 0977-Nov-12)

श्रीसर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्रकृता पुण्यश्लोकमञ्जरी

सुब्रह्मण्यभवो नियम्य नरसम्भट्टोऽथ गङ्गाधराद्
ब्रह्मानन्दघनाभिधोऽधित धुरां द्व्यूनाः समास्त्रिंशतम्।
लिल्येऽधीश्वरम् ईश्वरोर्जबहुलाष्टम्याम् असौ सङ्गवे
घुष्यन्नेव हि सूत्रभाष्यविषयान् अन्तेवसद्भ्यः पटु॥८५॥

॥ श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणविरचिता जगद्गुरु-रत्न-माला ॥

शिव-योजित-चन्द्रमौलि-पूजा-प्रवणं तन्नियमि-त्रयं महौजः ।
पर-वस्तु-विद् अस्त-सम्प्रचारादरम् आस्तां परम् अद्य मे विचारे ॥ ७० ॥

॥ पञ्चषष्टितमैः पीठाधिपतिभिः श्रीमत्सुदर्शनमहादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणैः प्रणीतः श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठ-जगद्-गुरु-परम्परा-स्तवः ॥

(४२-४३) ब्रह्मानन्दघनेन्द्राख्यांस्तथाऽऽनन्दघनान् अपि ।