Menu

43. Shri Anandaghanendra Sarasvati

Ashrama Name: Shri Anandaghanendra Sarasvati

Birth Place: Banks of the River Tungabhadra

Purvashrama Name: Shankara Pandita

Purvashrama Father’s Name: Sudeva Bhatta

Years as Pithadhipati: 36

Siddhi: 4114 Pramadi Chaitra Shukla Navami (CE 1013-Mar-29) at daytime

श्रीसर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्रकृता पुण्यश्लोकमञ्जरी

श्रीतुङ्गभद्रातटभूः सुदेवभट्टात्मजः शङ्करपण्डिताख्यः।
अभूद् अथानन्दघनश्चलाब्दैः (३६) प्रमादिचैत्राच्छनवम्यहेऽगात्॥८६॥

॥ श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणविरचिता जगद्गुरु-रत्न-माला ॥

शिव-योजित-चन्द्रमौलि-पूजा-प्रवणं तन्नियमि-त्रयं महौजः ।
पर-वस्तु-विद् अस्त-सम्प्रचारादरम् आस्तां परम् अद्य मे विचारे ॥ ७० ॥

॥ पञ्चषष्टितमैः पीठाधिपतिभिः श्रीमत्सुदर्शनमहादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीचरणैः प्रणीतः श्री-काञ्ची-कामकोटि-पीठ-जगद्-गुरु-परम्परा-स्तवः ॥

(४२-४३) ब्रह्मानन्दघनेन्द्राख्यांस्तथाऽऽनन्दघनान् अपि ।